SME Sabai Factory Application


  ชื่อ - ที่อยู่ ผู้เอาประกัน  ที่อยู่สำหรับเอาประกัน  สถานะ

   ชั้น


  ลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย


  ทรัพย์สินที่เอาประกัน

    จำนวนเงินที่จะทำประกัน    จำนวนเงินที่จะทำประกัน    จำนวนเงินที่จะทำประกัน  ความคุ้มครองพิเศษในส่วนประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 3 ท่านโปรดระบุ

  1.ชื่อ

  นามสกุล

  วัน/เดือน/ปี เกิด

  ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน

  ระบุผู้รับผลประโยชน์

  ความสัมพันธ์  2.ชื่อ

  นามสกุล

  วัน/เดือน/ปี เกิด

  ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน

  ระบุผู้รับผลประโยชน์

  ความสัมพันธ์  3.ชื่อ

  นามสกุล

  วัน/เดือน/ปี เกิด

  ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน

  ระบุผู้รับผลประโยชน์

  ความสัมพันธ์