ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไร และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

ภาษีรถยนต์ขาดเกิน3ปี

ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไร และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี เป็นเรื่องปกติของผู้อ่านหลายๆคนที่มีรถที่ไม่ได้ใช้เลย จอดทิ้งไว้นานจนลืมต่อภาษี หรืออาจเป็นรถที่จอดเสียมานาน แต่ก็อยากจะต่อภาษีให้เป็นเรื่องเป็นราว วันนี้ทีมงานฟูๆมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายมาฝากกันครับ

• ขั้นตอนการดำเนินการ และเอกสารที่ต้องใช้ 

ในกรณีที่รถค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับ ไม่สามารถดำเนินการโอนหรือย้ายทะเบียนได้ เจ้าของรถต้องดำเนินการดังนี้
1. นำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน และชำระภาษีค้างชำระ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน
2. ชำระภาษีที่ค้างตามที่เป็นจริง ตามอัตราภาษีรถประจำปีของรถแต่ละประเภทและเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ
3. แจ้งการขอใช้รถอีกครั้งหลังถอนอายัด พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมและต้องซื้อ พรบ.ด้วยในขั้นตอนนี้

• เอกสารและหลักฐาน

1. สมุดคู่มือจดทะเบียน ที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
3. หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
4. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขายทอดตลาด (กรณีมิได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม)
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

• ค่าธรรมเนียม

– ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
– ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
– ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
– หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
– อัตราภาษีของรถแต่ละประเภท
– ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
–  รถจักรยานยนต์ 10 บาท
–  รถยนต์ 50 บาท
*หมายเหตุ* – ในกรณีที่ค้างชำระภาษี ครบกำหนด 3 ปี เจ้าของรถต้องคืนแผ่นป้าย และนำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนระงับการดำเนินการทางทะเบียน หากไม่ไปดำเนินการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


สนใจต่อภาษี และ พรบ.กับเรา “คลิ๊ก”


ติดต่อสอบถาม
Line@: @fufu2u "Click" เพื่อ Add Line บนมือถือ หรือสแกน QR code

Tel: 02-643-8388-90 ต่อ 600-602
Tel: 088-022-9237
เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.