ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไร และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

ภาษีรถยนต์ขาดเกิน3ปี

ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไร และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไร และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี เป็นเรื่องปกติของผู้อ่านหลายๆ คนที่มีรถที่ไม่ได้ใช้เลย จอดทิ้งไว้นานๆ จนลืมต่อภาษี หรืออาจเป็นรถที่จอดเสียมานาน แต่ก็อยากจะต่อภาษีให้เป็นเรื่องเป็นราว วันนี้ทีมงานฟูฟูมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายมาฝากกันครับ

• ขั้นตอนการดำเนินการ และเอกสารที่ต้องใช้ 

ในกรณีที่รถค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกทางกรมขนส่งทางบทระงับการใช้งาน และไม่สามารถดำเนินการโอนหรือย้ายทะเบียนได้ เจ้าของรถจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

1. นำรถยนต์ไปตรวจสภาพรถที่ ตรอ. ก่อนเพื่อให้ได้เอกสารตรอ. 
2. นำสมุดทะเบียนตัวจริง (สมุดสีฟ้า หรือ สมุดสีเขียว) มาให้ทางเจ้าหน้าที่กรมขนส่งบันทึกการระงับทะเบียน และชำระภาษีย้อนหลัง ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถคันนั้นๆ ได้จดทะเบียนไว้
3. ชำระภาษีที่ค้างตามที่เป็นจริง ตามอัตราภาษีรถประจำปีของรถแต่ละประเภทและเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ
4. แจ้งการขอใช้รถอีกครั้งหลังถอนอายัด พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมและต้องซื้อ พรบ.ด้วยในขั้นตอนนี้

• เอกสารและหลักฐาน

1. สมุดจดทะเบียน (สมุดสีฟ้า หรือ สมุดสีเขียว) ที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา)


2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
3. หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
4. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขายทอดตลาด (กรณีมิได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม)
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

• ค่าธรรมเนียม

– ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
– ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
– ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
– หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
– อัตราภาษีของรถแต่ละประเภท
– ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
–  รถจักรยานยนต์ 10 บาท
–  รถยนต์ 50 บาท
*หมายเหตุ* – ในกรณีที่ค้างชำระภาษี ครบกำหนด 3 ปี เจ้าของรถต้องคืนแผ่นป้าย และนำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนระงับการดำเนินการทางทะเบียน หากไม่ไปดำเนินการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


สนใจต่อภาษี และ พรบ.กับเรา “คลิ๊ก”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดหรือบริการอื่น เพิ่มเติมได้ที่ :

Tel : 02-6438-390 #600

หรือ สนใจในบริการด้านอื่นๆ ของ fufu2u คลิ๊ก!!!

แล้วน้องฟูจะรอให้บริการนะคะ 🙏